บริษัทของเรา
          บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมางาน ตกแต่งภายในและงานทีเกี่ยวข้องกับระบบอะดูสติกส์, งานติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งระบบ สื่อสาร ที่มีเครือข่ายการทำงานครบวงจร แข็งแกร่งด้วยทีมงานบุคลากร ที่มีศักยภาพสูง มีความชำนาญในการให้บริการ อย่างรู้ลึก รู้จริง เฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานระบบ และอุปกรณ์โสตฯสมัยใหม่ ทีมงานตกแต่งภายใน ที่พร้อมด้วยทีมงานช่างฝีมือดีที่มีความรับผิดชอบสูง ที่พร้อมจะผนึกกำลังร่วมกัน เลือกสรรเทคโนโลยีล้ำสมัยมาสร้างสรรค์งาน และนำทุกโครงการไปสู่การเป็นนวัตกรรมได้อย่างโดดเด่น

     

          เพื่อให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมาย มีความสมบูรณ์แบบและตรงตามแผนงานที่วางไว้ ทุกขั้นตอนของการทำงาน ของเราได้รับการวางแผนงานไว้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้เสมอ ด้วยหลักปฏิบัติและการยึดมั่นในหลักการของ มาตรฐาน ทางวิศวกรรม และนโยบายการจัดการความปลอดภัย
การให้บริการ
          เราให้ความสำคัญกับทุกงานด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านงานตกแต่งภายใน และงานติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ ที่พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทีมงานช่างฝีมือดีที่ชำนาญงานมากด้วยประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูงที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


+  ตกแต่งภายใน
   Interior decoration

+  งานติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
   Audio Visual Installation

+  งานดูแลบำรุงรักษา
   Preventive Maintenance

          เพื่อให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมาย มีความสมบูรณ์แบบและตรงตามแผนงานที่วางไว้ ทุกขั้นตอนของการทำงาน ของเราได้รับการวางแผนงานไว้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้เสมอ ด้วยหลักปฏิบัติและการยึดมั่นในหลักการของมาตรฐาน ทางวิศวกรรม และนโยบายการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมั่นที่ไว้วางใจได้ตลอดการดำเนินงานในทุกโครงการ