งานควบคุมและปฏิบัติการระบบโสตทัศนูปกรณ์

         เรา...บริการควบคุมและปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ในระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงาน เช่น ห้องประชุม อบรม สัมมนา ที่ต้องรองรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

  

+ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุม และปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ระบบ แสง เสียง ภาพ ด้วยทีมช่างเทคนิค ที่ชำนาญการ มีความรู้ มีประสบการณ์ในการควบคุมระบบ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองการใช้งานนั้นๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

+ วิเคราะห์ วางแผนเตรียมการใช้งาน อุปกรณ์ระบบ แสง เสียง ภาพ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

+ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบโสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

+ แก้ไขปัญหาการขัดข้องของอุปกรณ์ในขณะใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

+ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบโสตทัศนูปกรณ์ เช่น ตรวจสอบอำยุหลอดภาพโปรเจคเตอร์, ทดสอบระบบ แสง เสียง ภาพ และอื่นๆ ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบอาการผิดปกติของแต่ละอุปกรณ์ ก่อนที่อุปกรณ์จะเสียหาย