ผลงานของเรา
          เรา...ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในความเชี่ยวชาญของการบริหารจัดการและ การเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูง ในการสร้างงานที่มีมาตรฐานและตรงต่อเวลา ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้า

+  ห้องรับรอง อาคารนิทรรศการพร้อมชุดนิทรรศการ
+  ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
+  ศาลฎีกา
+  Boardroom อาคาร EGAT Headquarters
+  War Room อาคาร EGAT Headquarters
+  Auditorium อาคาร EGAT Headquarters
+  โถงต้อนรับ ชั้น 15 อาคาร EGAT Headquarters
+  EMC ROOM สำนักงานพระโขนง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
+  อาคารมหาธีรราชานุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+  การไฟฟ้านครหลวง
+  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
+  ศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินฯ ปตท. สนญ.
+  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
+  ธนาคารทหารไทย
+  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
+  ธนาครกสิกรไทย
+  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
+  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
+  กรมราชองค์รักษ์
+  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
+  โรงไฟฟ้ากระบี่
+  ซิงโครตรอน
+  i-mobile stadium
+  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
+  Biotech
+  กรมอาชีวะ
+  มูลนิธิชัยพัฒนา
+  กรมส่งเสริมสหกรณ์
+  ภูมิพลสังคีต มหิดล
+  อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
+  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
+  กรมศุลกากร
+  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
+  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
+  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
+  อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
+  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
+  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
+  สจพ.พระจอมธนบุรี
+  สตูดิโอ พระปก
+  สนามบินดอนเมือง
+  สำนักงานประกันสังคม
+  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
+  อาคารปฏิบัติการ สถาบันมาตรวิทยา
+  อุทยานการเรียนรู้ TK PARK