ผลงานของเรา
          เรา...ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในความเชี่ยวชาญของการบริหารจัดการและ การเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูง ในการสร้างงานที่มีมาตรฐานและตรงต่อเวลา ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้า

+  EMC ROOM สำนักงานพระโขนง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
+  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
+  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
+  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
+  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
+  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
+  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
+  อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
+  อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
+  อาคารมหาธีรราชานุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+  การไฟฟ้านครหลวง
+  ศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินฯ ปตท. สนญ.
+  ธนาคารทหารไทย
+  ธนาครกสิกรไทย
+  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
+  ซิงโครตรอน
+  กรมอาชีวะ
+  กรมส่งเสริมสหกรณ์
+  กรมศุลกากร
+  กรมราชองค์รักษ์
+  โรงไฟฟ้ากระบี่
+  i-mobile stadium
+  Biotech
+  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
+  มูลนิธิชัยพัฒนา
+  ภูมิพลสังคีต มหิดล
+  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
+  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
+  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
+  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
+  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
+  สจพ.พระจอมธนบุรี
+  สตูดิโอ พระปก
+  สนามบินดอนเมือง
+  สำนักงานประกันสังคม
+  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
+  อาคารปฏิบัติการ สถาบันมาตรวิทยา
+  อุทยานการเรียนรู้ TK PARK