นโยบายการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
          การดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของเรา ที่ต้องทำควบคู่กับผลงานคุณภาพและมาตนฐาน ถือเป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ลูกค้า และบุคลากรของเรา

+ การจัดการความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กฎหมายประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ
+ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน
+ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงของอันตราย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
+ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงาน ที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่น
+ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน