การให้บริการ
          เรา..ให้ความสำคัญกับทุกโครงการ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด+  ตกแต่งภายใน
   Interior decoration


+  งานติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ
   และโสตทัศนูปกรณ์
   Audio Visual Installation


+  งานควบคุมและปฏิบัติการระบบโสตทัศนูปกรณ์
   Operation Service


+  งานดูแลบำรุงรักษา
   Preventive Maintenance