มาตรฐาน
          เรา..มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้ควบคุม กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกโครงการมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
+ มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง
+ มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
+ มาตรฐานการควบคุมการใช้งานวัสดุภายในอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
+ The National Electric Code (NEC)
+ International Electrotechnical Commission (IEC)
+ The Audio Engineering Society standard mission (AES)
+ The ANSI standards
+ Institute of Electrical and Electronicx Engineers IEEE
+ International Telecommunication Union (ITU)
+ International Standardization and Organization (ISO)
+ United States Institute for Theatre Technology (USITT)
+ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)