We’re a
INTERIOR DECORATION
AUDIO VISUAL ACOUSTIC
agency

กว่า 20 ปี ที่เราบริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด ได้ส่งมอบโครงการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะเรารู้ซึ้งถึงศาสตร์และศิลป์ของงานตกแต่งภายใน ที่ผสมผสานกับงานอะคูสติกและระบบออดิโอวิช่วล ในระดับ State of the Art

เราไม่เพียงแค่ส่งมอบงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เราสร้างสรรผลงานที่ตอบสนองถึงวิถีชีวิต ไลฟสไตล์ รสนิยม และสุนทรียภาพของการอยู่อาศัย เพราะเราทำงานภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมและความเป็นอยู่ที่ดี(WELL Building) ด้วยสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับ Worldclass

เราสำนึกในการสรรสร้างผลงานที่คำนึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล คือพันธกิจของเรา บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด

หอเปรม 2 About Us
architects engineer discussing table with blueprint About Us
number one About Us

WORLD CLASS STANDARD

บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง สรรค์สร้างผลงานด้วยมาตรฐานในระดับสากล บนความถูกต้องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยจรรยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เรายังเข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเหล่านี้คือคุณค่าที่เราส่งมอบต่อผู้อยู่อาศัยและสังคม

111 About Us

สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, Certification level: LEED Platinum

2 1 About Us

อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ Certification level: TREES Platinum

3 About Us

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, Certification level: TREES (On Process)

messageImage 1700876052308 scaled About Us

อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Certification level: TREES (On Process)

number 2 About Us

WELL BEING

เราเข้าใจถึงทุกมิติของคุณภาพของชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืน เราจึงใส่ใจในการให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรของเรา เพื่อการสร้างสรรค์และส่งมอบคุณภาพของชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืน ต่อพนักงาน ต่อผู้อยู่อาศัย และต่อสังคม

20230613 021400000 iOS 3 About Us

อบรม WELL Building

ads11 About Us

ฝึกทักษะการตรวจวัดค่าอะคูสติก เทียบมาตรฐาน WELL Building V2

ad22 About Us
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างก่อสร้าง
number 3 About Us

ESG

เราเชื่อในคุณงามความดี เราจึงใส่ใจถึงสิ่งดีงาม สังคมที่งดงาม และการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปรัชญาพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ยังยืน ก่อนที่จะไม่มีเหลือให้เราได้แบ่งปันและสรรค์สร้าง บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จึงดำเนินธุรกิจด้วยความเอาใจใส่ใน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (Environment, Social & Good governance) โดยมีนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น

1. ด้านการจัดการด้านผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ด้านมาตรการจัดการทั้งการป้องกันและการแก้ไข จากผลกระทบเชิงลบหรืออันตรายจากการดำเนินการงาน ทั้งต่อพนักงานและชุมชน

3. ด้านการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืน โดยการกำหนดมาตรฐานและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน / การใช้ซ้ำ / การนำกลับมาใช้ใหม่ (3 R = Reuse Reduce Recycle)

4. ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของรัฐ และของหน่วยงานที่เราเข้าไปปฏิบัติงาน

5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจัดทาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

6. ด้านการป้องกันและป้อมปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

7. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เช่น การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ

asd8v About Us

สร้างถาวรวัตถุและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลน

ad5v2 About Us
ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ สร้างฝายและปลูกป่า
number four About Us

Associated

เพราะเราคือมืออาชีพ บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด  จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจวิชาชีพควบคุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

vvv1 About Us
วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
vvv2 About Us
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
vvv3 About Us

Audiovisual and Integrated Experience Association

Start typing and press Enter to search

ATC Admin

ATC Admin

เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

I will be back soon

Contact Us

Contact Email Chat icon
ATC Admin

สนใจปรับปรุงห้อง ประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง หรือสำนักงาน

โทร: 064 932 5163

E-mail: marketing@atc.co.th

หรือฝากเบอร์โทร หรือ E-mail คุณลูกค้าไว้ที่นี่ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ฝากอีเมลเพื่อติดต่อกลับ ติดต่อสอบถาม